Privacy Statement Hesta International B.V. en Cards & Gifts Nederland B.V.

Over de identiteit van de verwerker van persoonsgegevens

Hesta International B.V. (hierna genoemd Hesta) en Cards & Gifts Nederland B.V. (hierna genoemd CGN) zijn beide import/groothandel bedrijven die impulsartikelen leveren aan de retail. Beide bedrijven verwerken gegevens van (potentiele) klanten en leveranciers.

Welke gegevens verwerkt Hesta/CGN?

Hesta/CGN verwerkt alleen die gegevens die nodig zijn voor haar bedrijfsvoering. Dit behelst:

 • Naam, adres van de klant/leverancier of bij een juridische entiteit de juridische vertegenwoordiger
 • Contactpersoon/vertegenwoordigingsbevoegden
 • E-mailadressen en telefoonnummers
 • Bankrekeningnummers
 • Bijhouden van betalingsgedrag
 • Handelsregisternummer
 • BTW nummer

Daarnaast verwerkt Hesta/CGN naam, adres, contactgegevens waaronder e-mailadressen en telefoonnummers, bankrekeningnummers, BSN, kopie paspoort, VOG, geboortedatum, geslacht, CV, evaluaties en loonafschriften van haar werknemers en de gegevens die sollicitanten verstrekken.

Waarom verwerkt Hesta/CGN persoonsgegevens (grondslagen van verwerking)?

De bescherming van privacy is belangrijk bij het verwerken van (persoonlijke) gegevens. Persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt door Hesta/CGN voor:

 1. uitvoering van de overeenkomst die Opdrachtgever met Hesta/CGN aangaat om van haar diensten en/of producten af te nemen (zoals een door Opdrachtgever aangevraagde offerte of geplaatste order van een of meerdere producten of diensten.
 2. het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Soms is het verwerken van persoonsgegevens verplicht vanwege een wettelijke verplichting zoals fiscale verplichtingen;
 3. dienstverlening en dus voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang. Hesta/CGN verwerkt persoonsgegevens voor het versturen van aanbiedingen en informatie over nieuwe assortimenten en diensten.
 4. Verzamelde gegevens worden conform toepasselijke wet- en regelgeving verwerkt.

 

Bijzondere persoonsgegevens

Hesta/CGN zal geen bijzondere persoonsgegevens verzamelen en of vastleggen zoals gegevens met betrekking tot politieke opvattingen, godsdienstige overtuiging of gezondheid.

Rechten van betrokkenen

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie krijgt een ieder van wie persoonsgegevens wordt verwerkt een aantal rechten (hierna genoemd “Data Subject” of “betrokkene”). Deze staan hieronder vermeld. Hesta/CGN spant zich in om hieraan zo goed mogelijk te voldoen. Een ieder die van diens rechten gebruik wenst te maken kan met Hesta/CGN contact opnemen via sales@hesta-international.nl of sales@cards-gifts-nederland.nl

Categorieën van betrokkenen of Data Subjecten zijn:

 • opdrachtgevers
 • werknemers
 • leveranciers
 • sollicitanten

Hoe Hesta/CGN met de rechten van ieder Data Subject omgaat, staat hieronder beschreven:

Recht op inzage.  
 

Informatie en inzage;

Een Data Subject heeft het recht om te zien welke gegevens Hesta/CGN verwerkt. Ieder die daartoe een verzoek indient, kan inzage krijgen en daarnaast verstrekt Hesta/CGN informatie over het hoe en waarom zij gegevens verwerkt.

 
 

Verwijdering van persoonsgegevens

Indien Hesta/CGN daartoe verzocht wordt, kan Hesta/CGN persoonsgegevens verwijderen. Het kan echter zijn dat Hesta/CGN persoonsgegevens niet mag verwijderen vanwege een wettelijke verplichting of een ander gerechtvaardigd belang. In dat geval blijven de gegevens gehandhaafd.

 
Beperking

Als iemand het idee heeft dat Hesta/CGN persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerkt, kan een verzoek ingediend worden om de verwerking te laten beperken. Hesta/CGN honoreert een dergelijk verzoek, tenzij dit niet kan worden ingewilligd in verband met een andere wettelijke verplichting zoals het verplicht meewerken aan Justitiële verzoeken of fiscale verplichtingen

 
Bezwaar

Voor de verwerking van persoonsgegevens kan ieder Data Subject bezwaar indienen. Hesta/CGN zal een bezwaar in behandeling nemen en kenbaar maken wat zij daarmee doet. Indien het gaat om marketing, zal Hesta/CGN verwerking beëindigen.

 
Persoonsgegevens kan een Data Subject laten overdragen. Hiertoe moet een verzoek worden ingediend bij Hesta/CGN.  
Iedereen die vindt dat Hesta/CGN niet handelt in overeenstemming met de regelgeving, kan daarover klagen bij Hesta/CGN. Daarnaast kan een klacht ingediend worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.  

Gebruik van derden/verwerkers

Hesta/CGN kan gebruik maken van professionele marktpartijen bij het aanbieden van haar diensten. Deze professionele partijen kennen een zelfstandige verplichting op het gebied van gegevensbescherming en worden door Hesta/CGN verplicht om te voldoen aan regelgeving op het gebied van dataprotectie, voor zover zij niet reeds zelfstandig hieraan voldoen. Vragen over deze professionele marktpartijen en over hun wijze van gegevensverwerking kunnen gesteld worden aan Hesta/CGN.

Informatie-uitwisseling vindt beschermd plaats en met in achtneming van alle geldende regels op het gebied van data protectie en uitsluitend voor zover strikt noodzakelijk voor het uitvoeren van de dienstverlening dan wel voor de uitvoering van de Overeenkomsten die Hesta/CGN heeft gesloten.

Alle gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen die gelden in Nederland en binnen de Europese Unie. Door een product af te nemen van Hesta/CGN of door het bezoeken van de website, gaat de Opdrachtgever of bezoeker van de website akkoord met het privacy beleid van Hesta/CGN dat in dit document is vervat.

Hesta/CGN en alle aan haar gelieerde vennootschappen, achten de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar Opdrachtgevers en bezoekers van haar website van het grootste belang en draagt zorg voor de verwerking van gegevens met in achtneming van alle toepasselijke regelgeving en draagt hiervoor eindverantwoordelijkheid.

De categorieën van ontvangers van persoonsgegevens zijn dus:

 • professionele marktpartijen die de dienstverlening van Hesta/CGN faciliteren. De professionele marktpartijen waarvan Hesta/CGN gebruik maakt zijn partijen die het orderen, inscannen en digitaliseren van facturen mogelijk maken, de partij die onze website host
 • deurwaarders en incassobureaus;
 • in uitzonderingsgevallen politie of FIOD die bij Hesta/CGN informatie opvordert.

Hesta/CGN sluit verwerkersovereenkomsten voor zover deze partij geen zelfstandige verplichting heeft tot het verwerken van persoonsgegevens.

Gegevens uitwisseling binnen EU

Alle gegevens die Hesta/CGN verwerkt, worden uitsluitend verwerkt binnen de EU en niet uitgewisseld met derden buiten de EU.

Duur van het aanhouden van gegevens.

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de duur die noodzakelijk is. In het algemeen wordt een termijn aangehouden van maximaal 7 jaar na beëindiging van de overeenkomst die Opdrachtgever met Hesta/CGN is aangegaan.

Beveiliging van persoonsgegevens

Hesta/CGN werkt onder meer waar nodig met versleutelde communicatie en beveiligde verbindingen. Daarnaast heeft Hesta/CGN maatregelen genomen met betrekking tot fysieke en logische toegangsbeveiliging.

Cookie statement

Het is Hesta/CGN toegestaan om informatie over het gebruik van haar internetsite en de door haar ontwikkelde software te verzamelen en te analyseren en daarbij gebruik te maken van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat naar de computer, tablet of smart phone van de bezoeker van de website of Hesta/CGN product wordt gestuurd. Hierdoor kan Hesta/CGN bepaalde informatie onthouden en voor analytische doeleinden opslaan. Hesta/CGN maakt gebruik of gaat in de toekomst gebruik maken van de volgende cookies:

 • Analytische cookies: deze worden gebruikt voor Google Analytics waarbij Hesta/CGN analytische data over haar website en producten kan verzamelen, zoals het aantal bezoekers, duur van het bezoek en de gemiddelde duur per pagina met als doel de kwaliteit en effectiviteit van de website en haar producten te verbeteren;
 • Tracking cookies: deze worden gebruikt om de internetgebruiker te identificeren en een profiel op te bouwen;
 • Functionele cookies: deze worden gebruikt om de website en haar Cloud producten te kunnen laten functioneren.

Het gebruik van cookies via de instellingen van de browser kan worden in- en uitgeschakeld. Cookies kunnen ook worden verwijderd. Cookies worden niet gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines.

Wijzigingen

Hesta/CGN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

Voor vragen kan contact opgenomen worden met Hesta/CGN via sales@hesta-international.nl of sales@cards-gifts-nederland.nl

Dit Privacy Statement is aangepast op 1 mei 2018.