ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN HESTA INTERNATIONAL B.V.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veluwe en Twente onder nummer:08160657

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, waarbij

HESTA INTERNATIONAL B.V. nader te noemen HESTA (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor de Veluwe en Twenteonder nummer 08160657), dan wel een met haar gelieerde onderneming, zaken verkoopt.

1.2. Deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaardensluiten iedere toepasselijkheid van door koper gehanteerde inkoopvoorwaarden uit. Indien koper bij acceptatie verwijst naar zijn eigen inkoopvoorwaarden, dan is HESTA hieraan niet gebonden.

1.3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden nietig zou zijn, zou worden vernietigd, dan wel onverbindend

zou zijn, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden niettemin van kracht. Bovendien dient een zodanig niet werkzaam beding te worden omgezet in een beding met zoveel mogelijk dezelfde strekking, dat wel werkzaam is.

Artikel 2 Offertes

2.1. Alle offertes van HESTA, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend.

2.2. Tenzij anders is vermeld blijven offertes gedurende 30 dagen van kracht.

Artikel 3 Totstandkoming

3.1. Overeenkomsten komen tot stand wanneer HESTA binnen 2 weken na ontvangst van de opdracht van de opdrachtgever, hetzij deze bevestigt, hetzij met de uitvoering ervan begint.

Artikel 4 Prijzen

4.1. HESTA is gerechtigd de prijzen te wijzigen, indien de kostenbestanddelen van de verkoopprijzen zich wijzigen. Wijzigingen van de aangeboden dan wel overeengekomen prijs, waartoe HESTA op grond van wettelijke bepalingen verplicht dan wel bevoegd is, zoals inzake invoerrechten, omzetbelasting, loonsverhoging en dergelijke, zijn te allen tijde toegestaan.

4.2. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW en andere belastingen en heffingen wegens de verkoop en aflevering.

4.3. Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzenexclusief kosten en vervoer.

4.4. Bij een factuurbedrag ad. € 1000,00 of minder heeft HESTA het recht € 15,00 terzake van administratiekosten in rekening te brengen. Daarnaast heeft HESTA het recht 2% overhet factuurbedrag terzake van kredietbeperkingskosten in rekening te brengen.

Artikel 5 Wijziging in de opdracht

5.1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door of namens de opdrachtgever, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Veranderingen in de opdracht geven geen aanleiding tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

5.2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht verlangde wijzigingen moeten door de opdrachtgever schriftelijk aan HESTA worden doorgegeven. Bij opgave op een andere wijze is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

5.3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdrachtkunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd wordt overschreden.

Artikel 6 Overmacht

6.1. Indien de uitvoering van de overeenkomst voor HESTA geheel of ten dele wordt verhinderd door overmacht, zoals omschreven in lid 3, heeft HESTA het recht om de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de koper voor dat deel van de overeenkomst dat niet kan worden uitgevoerd, dan wel het recht om denakoming op te schonen zolang de verhindering duurt.

6.2. Ook na opschorting blijft HESTA bevoegd op grond van deze overmacht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Noch bij ontbinding, noch bij opschorting zal op HESTA enige schadevergoedingsplicht rusten.

6.3. Onder overmacht wordt onder meer verstaan, oorlog, staat van beleg, oproer, sabotage, natuurrampen, overheidsmaatregelen, brand, lock-outs, werkstakingen bij HESTA of haar leveranciers of hulpbedrijven,gebrek aan hulp- en grondstoffen, tekort aan werkkrachten, uitvallen van energie- of watervoorzieningen, breuk aan machines en/of gereedschappen, niet nakomen van derden van hun verplichtingen jegens HESTA door welke oorzaak ook, zonder dat HESTA invloed van een en ander op haar bedrijf hoeft aan te tonen.

Artikel 7 Aflevering

7.1. Aflevering geschiedt in beginsel af magazijn van HESTA.

7.2. Alle goederen reizen steeds voor rekening en risico van de koper. Koper zal in dat verband steeds als vervrachter worden beschouwd, ongeacht eventuele andersluidende bedingen terzake tussen HESTA en derden.

7.3. HESTA is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering.

7.4. HESTA is bevoegd in gedeelten af te leveren. Koper is dan steeds een evenredig deel van de koopprijs verschuldigd.

7.5. Voor het geval geen tijdstip van levering is overeengekomen, dient de koper de zaken af te nemen binnen één week na schriftelijke mededeling van HESTA dat de zaken gereed staan voor afname.

7.6. Opdrachtgever is bij franco levering verplichtde zaken bij eerste aanbieding in ontvangst te nemen. Indien opdrachtgever

hieraan niet voldoet, kunnen alle hieruit voortvloeiende kosten aan hem in rekening worden gebracht.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle aan de klant geleverde producten blijven eigendom van HESTA totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren producten of verrichte of te verrichten werkzaamheden volledig aan

HESTA zijn betaald. Bij beschadiging of tenietgaan van de aan opdrachtgever beschikbaar gestelde zaken als bedoeld in het

vorige lid, wordt deze schade in rekening gebracht, onverminderd het rechtverdere kosten en interessen te vorderen.

8.2. De geleverde goederen kunnen bij niet-betalingterstond door HESTA worden teruggevorderd.

Artikel 9 Betaling

9.1. Plaats van betaling is het kantoor van HESTA. Koper is bevoegd tot betaling door middel van bijschrijving of storting op een door HESTA aan te wijzen bank- en/of girorekeningnummer.

9.2. Tenzij anders overeengekomen dienen facturen binnen 30 dagen na dagtekening door koper te worden voldaan.

9.3. Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening.